Upadłość

 

Upadłość konsumencka polega na redukcji lub umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w sytuacji zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Na wniosek dłużnika sąd rejonowy może podjąć decyzję o ogłaszeniu upadłości konsumenta.

Podstawowymi wymogami, które należy spełnić, aby móc ogłosić upadłość konsumencką są:

  • W chwili składania wniosku należy być konsumentem, czyli posiadać status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  • Dłużnik jest trwale niewypłacalny

Oczywiście są te jedynie podstawowe wymogi, które pozwalają na złożenie wniosku o upadłość konsumencką i nie gwarantują pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez sąd.