Profil adwokata

 

 

adw. Jakub Sekmistrz

adw. Jakub Sekmistrz


Adwokat zajmujący się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego wykonawczego, prawa upadłościowego oraz prawa konsumenckiego. Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego, a także komunikatywną znajomość języka rosyjskiego, prowadzi doradztwo prawne także dla cudzoziemców. Doświadczony w reprezentowaniu interesów klienta przed sądami, prokuraturą oraz innymi urzędami państwowymi. W 2017 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na podstawie uchwały z dnia 17 czerwca 2021 r. Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu adwokackiego z siedzibą w Białymstoku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, w związku z czym w 2021 r. został wpisany na listę adwokatów czynnie wykonujących zawód adwokata przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. Zawsze podchodzący do sprawy każdego klienta w sposób indywidualny i merytoryczny.


692 059 742 adwokat.sekmistrz@gmail.com

 

 

Specjalizuje się między innymi w:

 

-reprezentowaniu klientów w sprawach karnych oraz karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego przez prokuraturą i policją, jak i na etapie postępowania sądowego w I i II instancji

 

-reprezentowanie klientów w sprawach karnych wykonawczych (m. in. w sprawie wniosku o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, wniosku o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, wniosku o rozłożenie należności sądowych na raty bądź umorzenie należności sądowych)

 

-sporządzaniu w imieniu osób pokrzywdzonych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wraz z reprezentacją pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

 

-konsultacjach z klientami indywidualnymi, poradach prawnych, opiniowaniu w sprawach klienta

 

-reprezentowaniu klientów w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, o dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi

 

-reprezentowaniu klientów w sprawach wniosku o udzielenie zezwolenia nad pobyt stały lub tymczasowy dla cudzoziemca na terenie Polski