Rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód jest możliwe tylko wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

 

 

Przerwa z uwagi na stan zdrowia skazanego

 

Pozew o rozwód należy sporządzić pisemnie i złożyć do sądu okręgowego wydział cywilny. Powód składa go razem z załącznikami w biurze podawczym sądu lub przesyła do sądu listownie.

 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

W pozwie należy umieścić jakiego rodzaju jest to rozwód.

 

Rozwody możemy podzielić następująco:

  • z orzekaniem o winie/ bez orzekania o winie;
  • z podziałem majątku/ bez podziału majątku;
  • z ustaleniem kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi/ bez ustalania kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi;

 

Kto może złożyć pozew o rozwód?

 

Złożyć go może każdy z małżonków.

 

Co należy zawrzeć w pozwie o rozwód?

 

W uzasadnieniu pozwu o rozwód należy wskazać liczbę, wiek oraz płeć wspólnych dzieci, stosunek majątkowy i zarobkowy stron oraz oświadczenie czy małżonkowie zawierali umowę majątkową małżeńską.

 

W pozwie powód wyszczególnia, czego jeszcze domaga się od sądu, oprócz rozwiązania małżeństwa. Na przykład: zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron.

 

Nadto, należy również powołać świadków w celu potwierdzenia konkretnych wskazywanych w pozwie okoliczności.

 

 

Jakie należy zawrzeć dokumenty do pozwu rozwodowego?

 

Do pozwu należy przede wszystkim załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci to również należy dołączyć odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci. Jeżeli oprócz rozwiązania małżeństwa powód domaga się zasądzenia alimentów należy załączyć faktury/paragony potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów.

 

Ile wynosi opłata od pozwu o rozwód?

 

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłatę sądową należy wpłacić na konto Sądu Okręgowego, jako sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

 

Sąd w wyroku rozwodowym musi zamieścić postanowienie o:

  • rozwiązaniu małżeństwa,
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • kontaktach rodziców z dzieckiem,
  • alimentach na rzecz dziecka.